Bubbels

Gisteren kreeg ik dit berichtje:

Hoi Jolanda!
In skofte lyn hasto meidien oan de ‘like-aksje’ fan Gerbrich van Dekken. Dêrby hat sy dy útkeazen as ien fan ‘e winners fan de cd ‘Bubbels’!
Soesto ús dêrom dyn adres even trochmaile wolle nei: praatmarfrysk@gmail.com? Dan soargje wy der foar datsto sa gau as mooglik de cd yn ‘e hûs hast!
Freonlike groet,
it Praat mar Frysk-team

Helemaal leuk!
Ik heb nog niet eerder een cd gewonnen, jij wel?
(wel een keer een videoband van de film Sliver)