Bubbels

Gisteren kreeg ik dit berichtje: Hoi Jolanda! In skofte lyn hasto meidien oan de ‘like-aksje’ fan Gerbrich van Dekken. Dêrby hat sy dy útkeazen as ien fan ‘e winners fan de cd ‘Bubbels’! Soesto ús dêrom dyn adres even trochmaile wolle nei: praatmarfrysk@gmail.com? Dan soargje wy der foar datsto sa gau as mooglik de cd […]